Једносменски рад

ОШ“Михаило Младеновић Сеља“
Дудовица
 
  
ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
  
2019/2020. година
 
Област  деловања:
пољопривреда – гајење воћа и украсног биља
Називи активности:
1. Правимо одељењске вртове
2. Башта као лабораторија
Циљеви :

 • Искористити постојеће  ресурсе- парк површине 2 хектара, постојећи мали воћњак и цветне површине.
 • Проширење површине постојећих засада новим и улепшавање средине у којој ученици бораве.
 • Обогаћивање знања ученика о начину размножавања биљака, као и о гајењу воћа
 • Праћање и проучавање промена код биљака у експерименталним условима
Очекивани исходи:
По завршетку пројекта ученици ће моћи да:

 • упоређују особине родитеља и потомака на основу сличности и разлика;
 • установе сличности/разлике између животних циклуса биљака насталих бесполним и полним размножавањем;
 • огледом испитују и утврђују утицај срединских фактора на развиће биљака;
 • одговорно се односе према биљкама у непосредном окружењу;
 • примене правила понашања и безбедности у лабораторији и на терену;
 • прикупе, представе и протумаче информације добијене једноставним истраживањем
 • учествују у планирању и реализацији акција усмерених ка заштити животне средине и биодиверзитета у својој непосредној околини и промовишу њихову примену
 • налазе потребне информације у различитим изворима користећи основну хемијску терминологију;
 • раздвајају смеше, безбедно рукујући супстанцама и прибором;
 • уочавјуа последице процеса растварања и таложења и тумаче разноврсне примере примене раствора;
 • користе специфичне рачунарске програмске пакете
АКИВНОСТИ :
Распоред активности направљен је оквирно по месецима. Могућа је промена динамике рада у складу са могућностина и временским условима.
*Септембар

 • Предавање о начинима размножавања биљака
 • Набавка потребног материјала
 • Избор биљака за садњу и сејање
 • Припрема земљишта за садњу
 • Обележавање саксија
 • Садња биљака у школском парку
 • Припрема органског ђубрива од коприве
 
* Октобар

 • Орезивање ружа
 • Припрема органског ђубрива од коприве
 • Израда саксија и жардињера
 • Садња пелцера мушкатли и других биљака
 • Орезивање воћа (сарадња са ...)
 • Предавање о различитом хемијском саставу органског и вештачког ђубрива
* Новембар
 • Одржавање засађених биљака ( заливање...)
 • Постављање експерименталних биљака ( 1. група биће заливана вештачким ђубривом, 2. група органским ђубривом, а 3. група чистом водом)
 • Праћање и бележење промена
* Децембар
 • Одржавање засађених биљака ( заливање, пресађивање...)
 • Постављање експерименталних биљака ( 1. група биће заливана вештачким ђубривом, 2. група органским ђубривом, а 3. група чистом водом)
 • Праћање и бележење промена
 • Анализа добијених резултата
 • Предавање ученика старијих разреда за ученике млађих разреда
* Јануар          
 • Одржавање засађених биљака
 • Израда саксија од отпадног материјала ( старе аутомобилске гуме, пластичне флаше и балони, лименке...)
* Фебруар
 • Сејање семена биљака у жардињере
 • Одржавање засађених пелцера биљака
 • Садња ђумбира ( пример размножававања помоћу подземног стабла)
* Март
 • Пресађивање биљака из жардињера у саксије
 • Одржавање засађених биљака
* Април
 • Припрема за изложбу биљака
 • Изложба биљака и предавањеученика за родитеље
 • Садња биљака у школски парк
* Мај
 • Садња биљака у школски парк
 • Одржавање засађених биљака у саксијама и школском парку
* Јун
 • Садња биљака у школски парк
 • Одржавање засађених биљака у саксијама и школском парку
Носиоци активности:
 1. Маја Марић – професор биологије
 2. Сузана Алексић – професор хемије
 3. Миљана Чанчаревић – професор разредне наставе
 4. Оливера Којић – педагог
 
                                                                                                                      Директор школе:
                                                                                                                               Зора Гајић